BG FR RO

Проект

Пренос на Френския национален диплом за пистьор спасител PISTEUR

Контекст и обосновка

Развитието на ски-центровете е предизвикателство за икономическото развитие на планинските райони в Румъния и България, както и във Франция.

Съществуващите курорти в България и Румъния не винаги достигат нивото на качество на услугите, предлагани в големите европейски ски-центрове и по-специално френските. Франция има голяма известност в тази област, в нея се намират по-голямата част от големите международни ски-курорти.

Дейностите, които, с оглед практикуването на ски, могат да бъдат считани за ключови, са свързани с подготовката, поддръжката на пистите, безопасността и спасяването върху пистите.

Персоналът, зает с изпълняването на тези цели, има разнообразни задачи: подготовка, поддръжка на пистите, изработване на сняг, посрещане, профилактика, поставяне на знаци, сигнализация, информация, разполагане на средствата за предпазване,  безопасно предизвикване на лавини, спасяване...

И ако функцията спасяване, по примера на Франция, е много добре организирана в двете страни – България и Румъния, тази на поддръжката и обезопасяването на пистите не е ясно структурирана. Тези две функции са разделени в Румъния и България, те са обединени във Франция.

Във Франция тези две функции са обект на една френска сертификация (квалификация), Националния Диплом за Пистьор Спасител. Проектът се състои в трансфер на френската квалификация към двете страни бенефициенти, като се адаптира към специфичния контекст на всяка страна.
Наблюдава се развитие на практиките на пързаляне, на типовете клиентела, на икономическия контекст на курортите, на техниките и материалите за оказване на помощ. Към частта основни технически познания, които са били доминиращи при създаването на дипломата, сега се прибавят нови измерения – комерсиална комуникация, превенция на рисковете за околната среда.
Нарастващата комплексност на тази професия налага също да се обръща внимание на педагогическото обучение на обучителите на пистьори.

Беше създаден консорциум от партньори от трите страни. Всяка страна беше представена от три категории партньори: 

 • Представители на предприятията от икономическия сектор на ски-курортите: браншови организации, професионални асоциации и дружества и служби на пистите, асоциации на спасителите.
 • Университети, разполагащи с експертни умения в областта на ски-туризма. 
 • Организации за обучение през целия живот, разполагащи с опит в областта на методологията и организацията  на обучението.

Цели

Главната цел на проекта е професионализацията на пистьорите спасители в двете страни, Румъния и България, така, че да се допринесе за повишаване на нивото на  услугите, предлагани в техните ски-курорти. В по-дългосрочен план, става дума също за благоприятстване на мобилността на тези професионалисти в рамките на европейските ски-курорти, мобилност, която съпътства все повече налагащия се интернационален характер на клиентелата.

Преносът се състои в предоставяне на разположение на румънските и българските партньори на продукта от френския опит, националния диплом за пистьор спасител. Българските и румънските партньори усвоиха целия или част от този диплом, и това в съответствие със специфичните условия и предизвикателства, стоящи пред тях, и от нормативната рамка, в която е ситуирана дейността им.

По повод на този проект ще стане дума също: 

 • за размишления върху предимствата и недостатъците на разделянето на функциите поддръжка и спасяване, този дебат е отворен в трите страни;
 • за адаптиране на продуктите на френския опит (съдържание на обучението и професионални квалификации) към румънския и българския контекст; 
 • но също и за споделяне между европейски партньори на една и съща педагогическа култура, центрирана върху един и същ подход, „Подхода чрез компетентностите”.

Другата важна характеристика на тази европейска педагогическа култура е свързана с Европейската квалификационна рамка.
 
Проектът си поставя за цел също да допринесе за общото разсъждение в Европа в рамките на създаването на европейско пространство за образование и за професионално обучение.

За кого са предназначени резултатите от проекта

Проектът е предназначен за хората, извършващи функцията поддръжка на пистите, както и за тези, заети  със спасяването по пистите.

И ако за функцията спасяване във всяка от страните съществува квалификация, не е такъв случаят с функцията подготовка и поддръжка. Двете функции са отделени в Румъния и България, а са обединени във Франция, което представлява съществен иновативен характер.

 • Бенефициентите в краткосрочен план са групата на обучителите на пистьори/спасители.
 • Във Франция има 20 обучители на пистьори/спасители, квалифицирани като „учители пистьори”. Все още нито в България, нито в Румъния не съществуват обучители на пистьори. Проектът позволи такива да бъдат идентифицирани.

Тези професионалисти получиха в хода на проекта педагогическо обучение за запознаване с педагогическите инструменти и придружаващите педагогически ресурси.

Група от минимум 9 обучители на пистьори/спасители за всяка страна, или 27 обучители, бяха по този начин обучени в една нова педагогическа практика. 

След приключване на проекта тези обучители ще осигурят в рамките на плана за обучение в курортите обучението на самите пистьори. Затова беше нужно новият педагогически инструмент да бъде вписан в процедурите и националните нормативни рамки.

Резултати

Всички резултати от проекта са свободно достъпни на сайта на проекта www.pisteur.eu.
В хода на проекта за трансфер партньорите достигнаха да множество резултати, описани в редица документи, чийто списък е следният:

•    1_BG_fr Проучване на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в България (на френски език)
•    1_BG_bg Проучване на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в България (на български език)
•    1_FR_fr Проучване на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите във Франция  (на френски език)
•    1_RO_fr Проучване на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в Румъния (на френски език)
•    1_RO_ro Проучване на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в Румъния (на румънски език)
•    1_EU_bg Европейски синтез на проучванията на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в България, Франция и Румъния (на български език)
•    1_EU_fr Европейски синтез на проучванията на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в България, Франция и Румъния (на френски език)
•    1_EU_ro Европейски синтез на проучванията на състоянието, проблемите и перспективите, свързани с организацията на функциите поддръжка и спасяване върху пистите в България, Франция и Румъния (на румънски език)
•    2_EU_bg Проучване на възможностите за пренос на Френския национален диплом за пистьор (на български език)
•    2_EU_fr Проучване на възможностите за пренос на Френския национален диплом за пистьор (на френски език)
•    2_EU_ro Проучване на възможностите за пренос на Френския национален диплом за пистьор (на румънски език)
•    3_BG_bg Справочник на професионалните дейности на пистьора в България (на български език)
•    3_BG_fr Справочник на професионалните дейности на пистьора в България (на френски език)
•    3_FR_fr Справочник на професионалните дейности на пистьора във Франция (на френски език)
•    3_RO_fr Справочник на професионалните дейности на пистьора в Румъния (на френски език)
•    3_RO_ro Справочник на професионалните дейности на пистьора в Румъния (на румънски език)
•    3_EU_bg Европейски справочник на професионалните дейности на пистьорите (на български език)
•    3_EU_fr Европейски справочник на професионалните дейности на пистьорите (на френски език)
•    3_EU_ro Европейски справочник на професионалните дейности на пистьорите (на румънски език)
•    4_EU_bg Европейска програма за модулно обучение на Пистьори (на български език)
•    4_EU_fr Европейска програма за модулно обучение на Пистьори (на френски език)
•    4_EU_ro Европейска програма за модулно обучение на Пистьори (на румънски език)
•    5_EU_bg_fr_ro Списък на педагогическите ресурси, свързани с европейското модулно обучение на Пистьори (на български, френски, румънски език)
•    6_EU_bg Европейска програма за обучение на обучители (на български език)
•    6_EU_fr Европейска програма за обучение на обучители (на френски език)
•    6_EU_ro Европейска програма за обучение на обучители (на румънски език)
•    7_EU_bg_fr_ro Интернет-сайт  www.pisteur.eu (на български, френски, румънски език)
•    8_EU_bg Брошура Пренос на Френския национален диплом за пистьор в България и Румъния (на български език)
•    8_EU_fr Брошура Пренос на Френския национален диплом за пистьор в България и Румъния (на френски език)
•    8_EU_ro Брошура Пренос на Френския национален диплом за пистьор в България и Румъния (на румънски език)
•    9_EU_bg_fr_ro CD-rom Пренос на Френския национален диплом за пистьор в България и Румъния (на български, френски, румънски език)

Партньорски екип

Консорциумът на проекта беше ръководен от Университета ТРАНСИЛВАНИЯ – Брашов (Румъния) като промотор (вносител на проекта) и Групировката в Обществен Интерес – Обучение и Професионално Включване на Академия Гренобъл (GIP FIPAG) (Франция) като главен координатор.

Консорциумът е съставен от 12 партньори от 3 страни. Всяка страна включва следните категории партньори:

 • Професионални организации (P3-P4-P5-P7-P8-P11), дружества на работещите с лифтовите съоръжения, асоциация на ръководителите по обслужване на пистите, асоциации за планинско спасяване, ски-курорти. Тези партньори разсъждаваха върху организацията на обслужването на пистите, върху връзката поддръжка / спасяване, върху обучението на пистьорите;
 • Университети (Р0-Р9) с департаменти в областта на спортния туризъм (научна експертиза);
 • Консултантски организации (Р1-Р2-Р6-Р10-Р12) върху инженеринг на обучението, менажиране на проекти…

Организациите партньори по проекта са следните:

България

Франция:

Румъния:

Германия: Проиновасион (Р12)

Продължителност на проекта

Проектът беше с продължителност 2 години – от януари 2009 до декември 2010.

Проектът протече в 4 фази:
   
Фаза І: СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО
Фаза ІІ: ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕНОС И АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Фаза ІІІ: ПРЕНОС / АДАПТАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Фаза ІV: ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ПРОМОЦИЯ НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Език

Работният език на проекта е френският. В края на проекта, всички резултати ще бъдат на разположение на три езика: френски, български и румънски език.

Финансиране

Проектът ПИСТЬОР е съфинансиран от Европейската Комисия чрез секторната й програма Леонардо да Винчи. Партньорите по проекта осигуряват 27,38% от общия бюджет, който е 384 487 евро.

Документи

Фoтoгалepия